Συγγραφέας:
'Aρχιμ. Χερουβείμ (†)

Α) Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές