Κλῖμαξ (κείμενο-μετάφραση)

Κλῖμαξ (κείμενο-μετάφραση)

Συγγραφέας: Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης
Κατηγορία: Α) Κείμενα-Μεταφράσεις
Αριθμός σελίδων: ις΄+472
Βιβλιοδεσία: σκληρή
Έκδοση: 13η-2020
Σχήμα: 17x24
ISBN: 978-960-9626-33-0
Τιμή: 25,00 €
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Τό ἀριστούργημα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς γραμματείας, πού συντάχθηκε ἀπό τό θεοκίνητο χέρι τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Τό ἱερογράφημα αὐτό τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους προσφέρεται στόν σύγχρονο ἄνθρωπο ὡς ἀσφαλής ὁδηγός στήν πορεία του γιά τήν πνευματική τελείωση, μέ ἐκτενή εἰσαγωγή, νεοελληνική μετάφραση, σχόλια, πίνακες καί εὑρετήρια. «Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ καὶ συστρατιῶτα, σὺ ποὺ ἐπιθυμεῖς τὴν ἀνοδικὴν πορείαν καὶ μάχεσαι διὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ οὐρανοῦ, λάβε εἰς χεῖρας σου τὴν ὁσιακὴν ταύτην βίβλον. Διάβαζε καὶ πορεύου. Κάθε λόγος της ἀποτελεῖ καὶ μίαν νέαν βαθμίδα ἀνόδου. Προχώρει μὲ ἀνδρείαν, ὅσον καὶ ἄν σοῦ παρουσιάζεται ὁ δρόμος ἀνηφορικὸς καὶ ἀκανθόσπαρτος… Ἔχε προσηλωμένον τὸ βλέμμα σου εἰς τὴν τελευταίαν βαθμίδα, ὅπου ὁ Κύριος καὶ Νυμφίος τῶν ψυχῶν μας μᾶς ἀναμένει…».
 (Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Χερουβείμ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στίχοι εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος… ιγ΄
Ἀπολυτίκιον, Κοντάκιον, Μεγαλυνάριον… ιε΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ὁ συγγραφεύς… 1
Ἡ Κλῖμαξ… 2
Δομή… 3
Ὕφος καί γλῶσσα… 3
Διδασκαλία… 5
Ἀξία… 6
Πηγαί… 7
Ἐπιδράσεις… 9
Τό corpus τῆς Κλίμακος… 10
Στίχοι καί ἐπιγράμματα… 10
Σχόλια… 11
Ἐξηγητικά ἔργα… 12
Μεταφράσεις… 12
Χειρόγραφος παράδοσις… 14
Ἐκδόσεις… 14
Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου… 17
Ἕτερα βιογραφικά στοιχεῖα… 25
Ἐπιστολή Ἰωάννου, ἡγουμένου τῆς Ραϊθοῦ πρός Ἰωάννην τόν Σιναΐτην… 27
Ἡ ἀπάντησις εἰς τήν ἐπιστολήν… 29
Κλῖμαξ θείας ἀνόδου… 31
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Λόγος Α΄ Περί ἀποταγῆς… 37
Λόγος Β΄ Περί ἀπροσπαθείας… 50
Λόγος Γ΄ Περί ξενιτείας… 56
Λόγος Δ΄ Περί ὑπακοῆς… 65
Λόγος Ε΄ Περί μετανοίας…115
Λόγος ΣΤ΄ Περί μνήμης θανάτου… 134
Λόγος Ζ΄ Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους… 140
Λόγος Η΄ Περί ἀοργησίας… 157
Λόγος Θ΄ Περί μνησικακίας… 166
Λόγος Ι΄ Περί καταλαλιᾶς… 170
Λόγος ΙΑ΄ Περί πολυλογίας καί σιωπῆς… 175
Λόγος ΙΒ΄ Περί ψεύδους… 178
Λόγος ΙΓ΄ Περί ἀκηδίας… 181
Λόγος ΙΔ΄ Περί γαστριμαργίας… 185
Λόγος ΙΕ΄ Περί ἁγνείας… 194
Λόγος ΙΣΤ΄ Περί φιλαργυρίας… 218
Λόγος ΙΖ΄ Περί ἀναισθησίας… 223
Λόγος ΙΗ΄ Περί ὕπνου καί προσευχῆς… 227
Λόγος ΙΘ΄ Περί ἀγρυπνίας… 230
Λόγος Κ΄ Περί δειλίας… 234
Λόγος ΚΑ΄ Περί κενοδοξίας… 237
Λόγος ΚΒ΄ Περί ὑπερηφανείας… 246
Λόγος ΚΓ΄ Περί λογισμῶν βλασφημίας… 253
Λόγος ΚΔ΄ Περί πραότητος καί ἁπλότητος… 258
Λόγος ΚΕ΄ Περί ταπεινοφροσύνης… 264
Λόγος ΚΣΤ΄ Περί διακρίσεως
   ΜΕΡΟΣ Α΄ Περί διακρίσεως  λογισμῶν καί παθῶν καί ἀρετῶν… 281
   ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου… 306
   ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων… 326
Λόγος ΚΖ΄ Περί ἡσυχίας
   ΜΕΡΟΣ Α΄ Διά τήν ἱεράν «ἡσυχίαν», τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν… 334
   ΜΕΡΟΣ Β΄ Περί διαφορᾶς καί διακρίσεως ἡσυχιῶν… 341
Λόγος ΚΗ΄ Περί προσευχῆς… 355
Λόγος ΚΘ΄ Περί ἀπαθείας… 368
Λόγος Λ΄ Περί ἀγάπης, ἐλπίδος καί πίστεως… 373
Σύντομος προτροπή… 380
Λόγος ἕτερος, Εἰς τόν Ποιμένα… 381
ΣΧΟΛΙΑ…409
ΠΙΝΑΚΕΣ
   Μικρόν γλωσσάριον… 439
   Πίναξ ἁγιογραφικῶν χωρίων… 443
   Εὑρετήριον ὀνομάτων καί θεμάτων… 447
   Βιβλιογραφία… 467
   Τά κυριώτερα παροράματα… 469