Διηγήσεις φοβερές καί ὠφέλιμες

Διηγήσεις φοβερές καί ὠφέλιμες

Author: Συλλογικό έργο
Category: Anthologies
Page count: 136
Binding: μαλακή
Issue: 10η-2020
Size: 14x21
ISBN: 978-960-99626-3-6
Price: 5,00 €
Price / kg:
Description

Δεκαέξι συναξαριακές διηγήσεις, μεταφρασμένες ἀπό τά Μηναῖα τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ πλούσιο σχολιασμό. Διηγήσεις πού κάποτε ἐμπνέουν φόβο καί δέος, συντελώντας ὅμως μ’ αὐτόν τόν τρόπο στήν ψυχική ὠφέλεια τοῦ ἀναγνώστη. Περιέχονται, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἡ «φοβερά καί ὠφέλιμος ὀπτασία Κοσμᾶ μοναχοῦ» (5 Ὀκτωβρίου), ἡ «διήγησις ὠφέλιμος Μάλχου μοναχοῦ αἰχμαλωτισθέντος» (26 Μαρτίου), ἡ «διήγησις περί τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος τοῦ Κυρίου» (11 Αὐγούστου) κ.ἄ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Προλογικό σημείωμα... 5

Τῇ 8ῃ τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου
Διήγησις περί ἀγάπης πάνυ ὠφέλιμος... 7

Τῇ 25ῃ τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου
Ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου σεισμοῦ, ἐν ᾖ τελεῖται ἡ ἐν τῷ ἀέρι ἁρπαγή τοῦ παιδός... 14

Τῇ 3ῃ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου... 16

Τῇ 5ῃ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
Μνήμη ὀπτασίας Κοσμᾶ μοναχοῦ, φοβερᾶς καί ὠφελίμου... 21

Τῇ 15ῃ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
Μνήμη τῆς ἀθλήσεως μοναχοῦ τινος καί μάρτυρος, καί ὠφέλιμος διήγησις περί αὐτοῦ... 31

Τῇ 27ῃ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
Διήγησις περί τῶν Ἰβήρων, ὅπως ἦλθον εἰς θεογνωσίαν... 35

Τῇ 31ῃ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
Διήγησις Θεοδωρήτου ἐπισκόπου, περί βίου καί ἀθλήσεως Ὁμολογητοῦ τινος ἀνωνύμου... 39

Τῇ 4ῃ τοῦ μηνός Νοεμβρίου
Διήγησις εἰς τόν θρῆνον τοῦ προφήτου Ἱερεμίου περί τῆς Ἱερουσαλήμ, καί εἰς τήν ἅλωσιν ταύτης, καί περί τῆς ἐκστάσεως Ἀβιμέλεχ... 43

Τῇ 17ῃ τοῦ μηνός Νοεμβρίου
Μνήμη τῶν ὁσίων Ζαχαρίου τοῦ σκυτοτόμου καί Ἰωάννου• καί διήγησις ὠφέλιμος... 60

Τῇ 23ῃ τοῦ μηνός Νοεμβρίου
Διήγησις ὀπτασίας Ἰωάννου τινος, πάνυ ὠφέλιμος... 60

Τῇ 11ῃ τοῦ μηνός Δεκεμβρίου
Μνήμη μείρακός τινος, καί διήγησις πάνυ ὠφέλιμος... 65

Τῇ 24ῃ τοῦ μηνός Δεκεμβρίου
Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Νικολάου μοναχοῦ, τοῦ ἀπό στρατιωτῶν, καί διήγησις ὠφέλιμος... 70

Τῇ 26ῃ τοῦ μηνός Μαρτίου
ἀναγινώσκεται Διήγησις ὠφέλιμος Μάλχου μοναχοῦ αἰχμαλωτισθέντος... 75

Τῇ 28ῃ τοῦ μηνός Ἀπριλίου
Διήγησις περί τοῦ γενομένου θαύματος ἐν Ἀφρικῇ ἐν τῇ πόλει Καρθαγένῃ... 82

Τῇ 1ῃ τοῦ μηνός Ἰουνίου
Διήγησις ὠφέλιμος γεωργοῦ τινος Μετρίου ὀνομαζομένου... 86

Τῇ 11ῃ τοῦ μηνός Αὐγούστου
Διήγησις περί τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ... 92

Σχόλια... 99