Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τή θεία Λειτουργία

Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τή θεία Λειτουργία

Author: Συλλογικό έργο
Category: Anthologies
Page count: 168
Binding: μαλακή
Issue: 22η-2022
Size: 14x21
ISBN: 978-960-9626-04-0
Price: 6,50 €
Price / kg:
Description

Τό ἀκατάληπτο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, κάποτε φανερώνεται ὄχι «δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι» ἀλλά «κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα», καί ἄλλοτε συνοδεύεται ἀπό παράδοξα σημεῖα, θαυμαστές ἀποκαλύψεις καί ἐξαίσια θαύματα. Τό τερπνό καί ὠφέλιμο αὐτό βιβλίο εἶναι μιά μικρή ἀνθολογία τέτοιων θαυμάτων καί ἀποκαλύψεων, πού σταχυολογήθηκαν ἀπό διάφορες παλαιές καί σύγχρονες πηγές. Ἀποτελεῖ μιά ταπεινή συμβολή στήν προσπάθεια λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ λαοῦ μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος… 5
Α΄ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
    Ὁ ἄρτος πού ἔγινε πέτρα… 11
    Ἡ εὐχή τῆς ἀναφορᾶς… 12
    Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς θείας μεταλήψεως… 14
    Ὁ ἅγιος Τύχων καί τά σταφύλια… 16
    Τό θαῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας… 17
    Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ… 18
    Σαρανταλείτουργο «ὑπέρ ὑγείας»… 19
    «Βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων»… 21
    Ἡ ἀνακούφιση τοῦ φυλακισμένου… 23
    Σημεῖα θαυμαστά… 24
    Νίκη κατά τῶν δαιμόνων… 25
    Ἡ τιμωρία τοῦ Τούρκου… 26
    Ἡ ἀξία τῆς προσκομιδῆς… 27
    Σαρανταλείτουργο «ὑπέρ ἀναπαύσεως»… 29
    Ἡ ἀκαταμάχητη δύναμη… 33
    Ἡ θεία λειτουργία καί τά σύκα     35
    Ὁ μέθυσος ἱερέας     35
Β΄ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
    Ὁ πλανεμένος ἀναχωρητής… 41
    Ὁ δύσπιστος μοναχός… 42
    Ἡ θεόσαρκη μερίδα… 44
    Ἡ ἐμφάνιση τῆς Θεοτόκου… 46
    Ἡ ὀπτασία τοῦ Σαρακηνοῦ… 48
    Ἡ «ἁμαρτία» τοῦ γερο-Αὐγουστίνου… 50
    Μιά πειστική ἀπόδειξη… 51
    Τό δεσποτικό Αἷμα… 53
Γ΄ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΗ
    Φῶς καί φωτιά… 57
    Οὐράνιοι φύλακες… 59
    «Φλεγόμενος καὶ μὴ καταφλεγόμενος»… 60
    Ἡ πύρινη σκέπη… 61
    Ἄγγελοι συλλειτουργοί… 62
    Ἰσοδύναμες ἁμαρτίες… 65
    «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων»… 66
    «Διὰ χειρὸς ἀγγέλου»… 67
    Ἡ θεία Κοινωνία πού βλάστησε στάχυα… 68
    «Δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται»… 69
    Ὁ συκοφαντημένος ἐπίσκοπος… 70
    Ἡ διόρθωση τῆς παρατυπίας… 72
    Ἡ δοξολογία τῆς κτίσεως… 73
    Ὁ ὅσιος Θεόδωρος καί ὁ ἅγιος Ἄρτος… 74
    Ἡ ὁσία Ἀθανασία Αἰγίνης… 75
    «Ὡς φλὸξ πυρός»… 77
    Ἡ μεταστροφή ἑνός ἀπίστου… 77
    Ὁ ὁλόφωτος λειτουργός… 79
    Ὁ Κύριος «ἐν δόξῃ»…     80
    Ὁ παράξενος λειτουργός… 82
    Ἡ ἁγία τράπεζα στίς φλόγες… 83
    «Προσφέρων καὶ Προσφερόμενος»… 85
    Ἕνας σύγχρονος λειτουργός ἅγιος… 86
    Λειτουργικά βιώματα… 89
    Παράδοξο σημεῖο… 90
    Χαρισματικές καταστάσεις… 91
    Συλλειτουργός ἁγίων… 93
    Ὁ οὐράνιος διάκονος… 95
    Θαυμαστή θεοπτία… 96
    Ἐμπειρίες ἑνός ταπεινοῦ λευίτη… 97
    Τό χάρισμα τῆς προσευχῆς… 101
    «Τὰ ἄνω τοῖς κάτω συλλειτουργεῖ»… 102
    Ὁ συλλειτουργός τῆς Ἁγίας Τριάδος… 103
    Ποιός Τόν πλήγωσε…… 105
    Οἱ πύρινες φλόγες… 106
    Φωνή ἀπό τό πετραχήλι… 107
    Ἱερατικό συλλείτουργο… 107
Δ΄ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ
    Ὁ παρήκοος ὁσιομάρτυρας… 111
    «Ἀξίως προσέλθετε»… 114
    Τό πάθημα τοῦ διακόνου… 115
    Ἡ καθαρτική θεία δύναμη… 117
    Ὁ λειτουργός, ἀγωγός τῆς χάριτος… 118
    Φωτεινά καί κατάμαυρα πρόσωπα… 119
    «Μὴ παίζετε ἐν οὐ παικτοῖς»… 120
    Ὁ ἀετός… 121
    Οἱ δύο χῆρες… 122
    Οἱ κακότροπες ἀσκήτριες… 124
    Ἡ τιμωρία καί ἡ λύτρωση… 126
    Ὁ λειτουργός ἄγγελος… 128
    Ἡ ἀμετανόητη γυναίκα… 129
    «Πῦρ καταναλίσκον»… 130
    Ἡ ἄδεια λαβίδα… 131
    Θαυμαστές ἀλλοιώσεις… 132
    Ὁ ἀνάξιος ἑτοιμοθάνατος… 132
Ε΄ ΝΟΣΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΝ ΑΛΕΞΙΤΗΡΙΟΝ
    Ἡ θεία Κοινωνία καί τό δαιμόνιο… 137
    Τό μολυσμένο νάμα… 139
    Ἡ κατάλυση τοῦ φιδιοῦ… 140
    «Εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος»… 141
    Τό θαυματουργό φάρμακο… 145
    Θαυμαστή θεραπεία… 147
    Ἀπό τό στόμα τοῦ λεπροῦ… 148
    Θεραπεία «αἱμορροούσης»… 149
    Τά κουταλάκια καί ἡ λαβίδα… 149
    «Ὁ τρελλός»… 150
    Ἡ θεία Κοινωνία θαυματουργεῖ… 151
    Θεραπεία μικροῦ παιδιοῦ… 153
    Ὁ δύσπιστος γιατρός… 153
    Ἡ «ἰατρική» τῆς Ἐκκλησίας… 155
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ… 157