Πῶς θά σωθοῦμε

Πῶς θά σωθοῦμε

Author: Ἀγάπιος μοναχός (Λάνδος)
Category: Miscellaneous
Page count: 192
Binding: μαλακή
Issue: 12η-2023
Size: 14x21
ISBN: 978-960-9626-05-7
Price: 7,00 €
Price / kg:
Description

Ἐπιλογή καί διασκευή ψυχωφελῶν κειμένων ἀπό τό ἔργο τοῦ μοναχοῦ Ἀγαπίου Λάνδου (†1656) «Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία». Τό βιβλίο χωρίζεται σέ δύο μέρη. Τό πρῶτο ἀναφέρεται στίς ἁμαρτίες καί τά πάθη, στίς θλίψεις καί τή ματαιότητα τοῦ κόσμου. Τό δεύτερο, στή σχέση μας μέ τό Θεό, τόν πλησίον καί τόν ἑαυτό μας, στή νηστεία καί τήν προσευχή, στήν ἐξομολόγηση καί τή θεία κοινωνία, στή μνήμη τοῦ θανάτου, στόν παράδεισο καί τήν κόλαση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή… 7

            Α΄ «Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ»

«Ἑνός ἐστι χρεία»… 17

Οἱ θανάσιμες ἁμαρτίες… 19

Τά πιό μεγάλα ἁμαρτήματα… 22

Τά μικρά ἁμαρτήματα… 27

Γιατρικά γιά ὅλες τίς ἁμαρτίες… 29

Ἡ ὑπερηφάνεια… 34

Ἡ κενοδοξία… 41

Ἡ φιλαργυρία… 45

Ἡ πορνεία… 49

Ὁ θυμός καί ἡ ὀργή… 59

Ἡ γαστριμαργία… 64

Ὁ φθόνος… 68

Ἡ ἀκηδία… 74

Οἱ θλίψεις στή ζωή μας… 78

Λόγοι παρηγοριᾶς στούς θλιμμένους… 86

   α΄. Ἡ καλύτερη παρηγοριά γιά τούς θλιμμένους

        εἶναι ἡ ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτημάτων τους… 86

   β΄. Ἡ παρηγοριά τῆς προσευχῆς… 87

   γ΄. Ἑπτά ὠφέλιμες καί παρήγορες σκέψεις… 89

   δ΄. Ἡ θεία Κοινωνία… 91

   ε΄. Παρήγοροι λόγοι στούς φτωχούς… 92

   ϛ΄. Παρήγοροι λόγοι στούς ἀρρώστους καί τούς ἀναπήρους… 94

   ζ΄. Παρήγοροι λόγοι σ’ αὐτούς πού πενθοῦν γιά

        τόν θάνατο ἀγαπημένων τους προσώπων… 98

Ἡ ματαιότητα τοῦ κόσμου… 102

Γνωριμία μέ τόν ἑαυτό μας… 106

            Β΄ «Ποίησον ἀγαθόν»

Οἱ ἀρετές… 113

Ἐσύ καί ὁ Θεός… 118

Ἐσύ καί ὁ συνάνθρωπος… 124

Ἐσύ καί ὁ ἑαυτός σου… 131

Εὐλάβεια, προσοχή καί ἀνδρεία… 137

Συντριβή καί κατάνυξη…141

   α΄. Ὁ ἀναλογισμός τῶν σφαλμάτων σου… 142

   β΄. Ἡ γνώση τῶν κακῶν πού προξενεῖ ἡ ἁμαρτία… 143

   γ΄. Τό μίσος τοῦ Κυρίου γιά τήν ἁμαρτία… 144

   δ΄. Ἡ φοβερή κόλαση… 145

Μετάνοια καί ἐξομολόγηση… 146

Νηστεία, ἐλεημοσύνη καί προσευχή… 151

   α΄. Ἡ νηστεία… 152

   β΄. Ἡ ἐλεημοσύνη… 153

   γ΄. Ἡ προσευχή… 155

Ἡ θεία Κοινωνία… 159

Τά τέσσερα «ἔσχατα»… 165

   α΄. Ὁ θάνατος… 165

   β΄. Ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ… 172

   γ΄. Ὁ παράδεισος… 175

   δ΄. Ἡ κόλαση... 180